ANBI

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Financieel resultaat 2018

In 2018 zijn de reserves van de Stichting met bijna EUR 30.000 afgenomen. Belangrijkste reden hiervoor is dat er wederom extra geïnvesteerd is in de Khushi projecten in Rishikesh. Het betrof hier eenmalige investeringen. Deze investeringen vielen samen met een tijdelijke terugval in inkomsten in Rishikesh door het verlies van een grote lokale donateur.
Voor 2019 en verder zijn er budgetten vastgesteld voor de vergoeding vanuit Nederland van de reguliere kosten in Rishikesh. Hiernaast gaat het bestuur extra aandacht geven aan het binnenhalen van grote donateurs om zo een gezonde financiële positie voor de lange termijn te borgen.

Verlies- en winstrekening 2018 in €

Inkomsten

2018

2017


Uitgaven

2018

2017

Donateurs Totaal

25.011

25.500


Projecten Totaal

50.526

35.475

waarvan bestemd voor:
waarvan besteed aan:Project Khushi Rishikesh

14.785

21.069


Project Khushi Rishikesh

37.126

27.235

Project Kids leren verder

7.226

3.936


Project Kids leren verder

9.900

4.740

Project Orga

3.000

495


Project Orga

3.500

3.500
Rente

10

32


Algemene kosten

2.008

1.838

Financiële kosten

948

312

Totaal inkomsten

25.021

25.531


Totaal uitgaven

53.482

37.625

Resultaat boekjaar

-28.461

-12.094

Toelichting op de Verlies- en winstrekening 2018

In 2018 zijn de inkomsten zo goed als gelijk gebleven met de inkomsten van 2017. Aan de uitgaven kant zien we een sterke stijging doordat er meer geïnvesteerd is in de projecten in Rishikesh. Het betreft hier incidentele uitgaven, waaronder een lening aan de projectmanager.

Inkomsten

Het totaal aan inkomsten in 2018 is ongeveer gelijk gebleven aan de inkomsten in 2017. Het bestuur blijft haar aandacht richten op het verwerven van nieuwe grote donateurs om de inkomsten een structureler karakter te geven.

De verschuiving in inkomsten tussen de projecten wordt veroorzaakt door toename van het aantal studiebeurzen vanuit Khushi die binnen het project ‘Kids leren verder vallen’.
Het project Orga is inclusief de inkomsten voor het project in Torpa, Ranchi in Jharkhand.

Uitgaven

Project Khushi Rishikesh
De uitgaven aan project Khushi Rishikesh betreffen alle reguliere kosten voor de onderwijs projecten in Rishikesh. Hier vallen de project voor naschoolse opvang en de beroepsopleidingen onder. Ook worden hier bijdragen gedaan aan huur, voedsel, kleding, medische zorg en onderwijzend personeel.
Voor huisvesting in Rishikesh is een lening verstrekt ter hoogte van Rs 500.000 / EUR 6.348. Het betreft hier een eenmalige lening, welke de komende jaren terugbetaald wordt aan de Stichting.

Project Kids leren verder
Uitgaven aan het project Kids leren verder betreffen studiebeurzen en aanvullende financiële ondersteuning voor de studenten die hier voor in aanmerking komen. In de uitgaven is terug te zien dat er meer Khushi kinderen in staat zijn om een vervolgopleiding te kiezen.

Project Orga
Aan project Orga is in 2018 EUR 3.500,- uitgekeerd. Dit bedrag is ook voor 2019 voor dit project gereserveerd. De jaarlijkse toezegging van € 3.500,- aan project Orga loopt in 2019 af.

De post Algemene kosten kent een stijging doordat er een nieuwe website is gelanceerd, KhushiKids.nl, en er een extra nieuwsbrief is verstuurd.

De post Financiële kosten kent een sterke incidentele stijging door toename in de transactiekosten en provisiekosten van de betalingen naar India. Hiernaast zijn er 2 transacties verkeerd geboekt waardoor er extra kosten in rekening zijn gebracht.

Samenvatting

Stichting Khushi Kids Nederland heeft in 2018 een grote financiële bijdrage kunnen leveren aan Khushi Kids in Rishikesh. De bijdrage heeft geleid tot een professionelere organisatie in Rishikesh, die steeds meer in staat is om zelfstandig te opereren. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de Khushi Store, die binnen 2 jaar volledig financieel zelfstandig is geworden. Hiernaast is het aanbod van beroepsopleidingen uitgebreid en zijn er veel nieuwe succesverhalen van (oud-)Khushi leerlingen.

In 2018 overstegen de uitgaven van Stichting Khushi Kids Nederland haar inkomsten. Dit betreft een tijdelijke situatie. Het bestuur heeft zichzelf voor 2019 ten doel gesteld, dat de uitgaven in 2019 niet meer de inkomsten mogen overstijgen. Hiertoe zijn er diverse acties opgestart, zowel aan de inkomsten als aan de uitgavenkant.

R.J. Rietman
Penningmeester
2 mei 2019


Financiële resultaten voorgaande jaren

Financieel jaaroverzicht 2018.pdf

Financieel resultaat 2017.pdf

Balans 2016.pdf

Toelichting Balans 2016.pdf

Financieel resultaat 2015.pdf

KvK:        34 18 93 26
RSIN:      812 674 327